ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה- תמיכה כספית למבוטח ומשפחתו במקרה של אי יכולת השתכרות תעסוקתית כתוצאה מתאונה או מחלה.

במקרה אובדן כושר עבודה המבוטח מאבד את יכולת השתכרותו ונוצר מצב שבו המשפחה מתקשה לקיים את אורח החיים לפני קרות מקרה הביטוח.

ביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר למבוטח ולמשפחתו לקבל הכנסה קצבתית בגובה של עד 75% משכרו כל עוד נמצא בהגדרת אי יכולת השתכרות,
קביעת סכומי הביטוח תתבצע לאחר בדיקה של מקורות ההכנסה לתא המשפחתי ודורש תכנון פיננסי מקדים.